Algemene voorwaarde

 1. Definities

“Opdrachtnemer”: Blast commv, gevestigd te Edith Cavelllaan 24 in 2960 Brecht, BTW BE0749630450.

“Opdrachtgever”: de onderneming die beroep doet op de diensten van Blast comm.v.

“Diensten”: werving- en selectie/rekrutering en opdrachten als HR business partner, HR advisor, HR-manager en andere HR-diensten.

“Selectiefee”: de vergoeding voor het rekruteren van de kandidaat die de opdrachtgever wenst aan te werven

“Kandidaat”: een natuurlijke persoon die op zoek is naar een nieuwe tewerkstelling, gescreend werd door de opdrachtnemer en interesse heeft in een openstaande vacature van de opdrachtgever.

 1. Onderwerp van de overeenkomst
  • Tenzij anders overeengekomen, bestaat er geen exclusiviteit voor de opdrachtnemer.
  • Aanbiedingen van kandidaten zijn steeds vrijblijvend en mogen niet door een andere opdrachtnemer bemiddeld worden ten behoeve van de diensten, tenzij de opdrachtgever per direct kan aantonen dat de betreffende kandidaat reeds werd voorgesteld door een andere opdrachtnemer.
  • Indien een kandidaat op schriftelijke of mondelinge wijze kennis heeft genomen van de vacature van de opdrachtgever en deze naar aanleiding daarvan rechtstreeks contacteert, verbindt de opdrachtgever zich om de kandidaat door te verwijzen naar de opdrachtnemer voor het uitvoeren van het werving- en selectieproces. Tevens zal zij dit te kennen geven aan de opdrachtnemer.
  • Aanwending van mogelijke algemene of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij volstrekt uitgesloten.

 1. Verplichtingen van de opdrachtgever
  • De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle nodige informatie aan de opdrachtnemer te verstrekken die zij nodig heeft om de diensten te kunnen uitvoeren.
  • Indien de opdrachtnemer niet aanwezig kan zijn tijdens de sollicitatiegesprekken zal de opdrachtgever zo snel mogelijk feedback verlenen aan de opdrachtnemer over de kandidaat. De opdrachtgever zal in afwezigheid van de opdrachtnemer de kandidaat op een correcte manier ontvangen.
  • Het is ten stelligste verboden om gegevens van de kandidaat door te geven aan derden of om de kandidaat voor te stellen aan derden. Bij overtreding zal de opdrachtgever gehouden worden tot de betaling van een schadevergoeding ter waarde van vijftien duizend euro.

 1. De kandidaat
  • Een natuurlijke persoon wordt pas een kandidaat nadat deze als dusdanig gekwalificeerd wordt door de opdrachtnemer.
  • De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om zo goed mogelijk te voldoen aan de vereisten van de opdrachtgever. De opdrachtnemer verleent zich het recht om ook kandidaten voor te stellen aan de opdrachtgever indien zij van mening zijn dat de kandidaat een meerwaarde kan zijn voor de opdrachtgever, ondanks het niet voldoen van bepaalde vooropgestelde criteria. De opdrachtnemer zal de voorstelling steeds motiveren.
  • De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door de kandidaat aangeleverde informatie of informatie die de opdrachtnemer zelf heeft beoordeeld.

 1. Selectiefee en betaling
  • Indien de opdrachtgever overgaat tot de aanwerving van een kandidaat aangeleverd door de opdrachtnemer, is de opdrachtgever een selectiefee verschuldigd conform de commerciële afspraken. Ingeval er door omstandigheden geen concrete commerciële afspraken gemaakt werden voor de diensten, bedraagt het tarief 25% van het gemiddelde bruto jaarloon (bruto maandloon x 13,92) van de kandidaat bij een aanwerving of 100 EUR per uur voor de andere HR-diensten.
  • De factuur wordt opgemaakt zodra een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de kandidaat werd getekend door beide partijen. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling heeft de opdrachtnemer recht om 40 EUR invorderingskosten aan te rekenen en indien nodig, een schadeloosstelling van de kosten ten gevolge van advocaten of incassobureaus.
  • Indien er bij afwijzing door de opdrachtgever of door de kandidaat binnen een termijn van 12 maanden toch wordt overgegaan tot een aanwerving, op welke wijze dan ook, is de opdrachtnemer alsnog gerechtigd de selectiefee te factureren.
  • Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 1. Werkwijze
  • Voor werving en selectie/rekrutering zal de opdrachtnemer op basis van de verstrekte informatie aangeleverd door de opdrachtgever via allerlei kanalen op zoek gaan naar geschikte kandidaten. De opdrachtnemer zal de potentiële kandidaten (telefonisch) screenen op hun ervaring, capaciteiten en persoonlijkheid. De opdrachtnemer bepaalt zelf of er bijkomende testen worden uitgevoerd en/of referenties worden afgenomen. Tevens zal zij de kandidaten goed informeren over de functie-inhoud en -vereisten. Bij interesse zal de opdrachtnemer de betreffende kandidaat voorstellen voor de openstaande vacature. Er kan in geen geval een minimum aantal voor te stellen kandidaten verwacht worden door de opdrachtgever. Enkel kandidaten die mogelijks voldoen aan het verwachte profiel van de opdrachtgever zullen voorgesteld worden.
  • Indien de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn geen geschikte kandidaten kan vinden, worden de vereisten besproken en aangepast.
  • De opdrachtgever heeft het recht een kandidaat niet te weerhouden en zal dit toelichten aan de opdrachtnemer.
  • Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever zijn geoorloofd om zich doorheen het proces van de zoektocht tot de aanwerving zich te laten bijstaan door derden.
  • De arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen tussen de kandidaat en de opdrachtgever, mits het navolgen van de wettelijke bepalingen.
  • De opdrachtnemer heeft het recht om contact te onderhouden met de kandidaat gedurende de eerste zes maanden na de tewerkstelling bij de opdrachtgever.

 1. Opvolging en aansprakelijkheid
  • De opdrachtnemer engageert zich om de nodige inspanningen te leveren om de diensten tot een goed einde te brengen. Zij kan bij een werving en selectie/rekruteringsopdracht echter niet garanderen geschikte kandidaten te zullen vinden. Noch kan de opdrachtnemer de beschikbaarheid van de kandidaat garanderen of garanderen dat de kandidaat het voorstel van de opdrachtgever zal aanvaarden. In deze gevallen kan dus geen vergoeding van enige schade of kosten van de opdrachtgever geëist worden.
  • De diensten eindigen bij een arbeidsovereenkomst tussen de kandidaat en de opdrachtgever, ook al werd de aangeworven kandidaat door derden voorgesteld.
  • De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de kandidaat niet voldoet aan de eisen of verwachtingen na de aanwerving daar deze enkel verantwoordelijk is voor de zoektocht naar geschikte kandidaten. Noch kan de opdrachtnemer aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van de kandidaat voor, tijdens en na de tewerkstelling. De opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de beslissing om een kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

 1. Bescherming van persoonsgegevens
  • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende Belgische privacywetgeving waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (‘Wet’) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij zullen in het kader van onze dienstverlening (zoals omschreven in deze voorwaarden) de persoonsgegevens steeds verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en dit overeenkomstig de principes en rechtmatige basis onder de AVG en de Wet. Indien wij de persoonsgegevens in een andere hoedanigheid zouden verwerken zullen partijen tijdig gepaste afspraken maken om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Wet en AVG. Voor meer informatie over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken verwijzen wij naar ons privacy beleid, raadpleegbaar op blasthr.be waarin wordt beschreven hoe Blast persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet en de AVG.

 1. Toepasselijke recht
  • Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging en uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Blast.
  • Blast heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemene recht.

GDPR

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende Belgische privacywetgeving waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (‘Wet’) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Wij zullen in het kader van onze dienstverlening (zoals omschreven in deze voorwaarden) de persoonsgegevens steeds verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en dit overeenkomstig de principes en rechtmatige basis onder de AVG en de Wet. Indien wij de persoonsgegevens in een andere hoedanigheid zouden verwerken zullen partijen tijdig gepaste afspraken maken om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Wet en AVG. Voor meer informatie over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken verwijzen wij naar ons privacy beleid, raadpleegbaar op www.blasthr.be, waarin wordt beschreven hoe Blast persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Wet en de AVG.